Alternative Party 2010

Alternative Party ry:n säännöt

These are the rules of Alternative Party ry, the non-profit association behind Alternative Party. The association adopted these rules in its meeting in June 2001.

 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

  Yhdistyksen nimi on Alternative Party ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu

  Yhdistyksen tarkoituksena on tukea, ylläpitää ja kehittää valtavirran ulkopuolella olevan digitaaliseen median ja tietokonekulttuurin harrastusta.

  Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

  • järjestää neuvonta-, kulttuuri-, keskustelu- ja koulutustilaisuuksia ja tekee esityksiä ja antaa lausuntoja
  • voi harjoittaa julkaisutoimintaa
  • on yhteistyössä muiden alan yhdistysten ja muiden asianharrastajien kanssa
  • voi kuulua jäsenenä kotimaisiin ja ulkomaisiin yhdistyksiin, joiden tarkoitus vastaa yhdistyksen tarkoitusta tai on sitä lähellä.

  Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi

  • järjestää maksullisia konsertteja ja musiikkitilaisuuksia
  • ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja
  • omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta sekä
  • toimeenpanna asianmukaisen luvan saatuaan rahankeräyksiä ja arpajaisia.
 3. Jäsenet

  Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä jokainen yhdistyksen toiminnasta kiinnostunut.

  Yhdistyksen kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä yksityinenhenkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen toimintaa.

  Kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksessa kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa.

  Varsinaiset jäsenet ja kannatusjäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.

 4. Jäsenen eroaminen ja erottaminen

  Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

  Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättä nyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdisty ksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

 5. Liittymis- ja jäsenmaksu

  Varsinaisilta ja kannatusjäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisten jäsenmaksujen suuruudesta erikseen kummallekin jäsenryhmälle päättää vuosikokous.

  Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet eivät suorita jäsenmaksuja.

 6. Hallitus

  Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja kahdesta kuuteen (2-6) muuta jäsentä.

  Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika.

  Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

  Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

 7. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

  Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, kaksi yhdessä.

 8. Tilikausi ja tilintarkastus

  Yhdistyksen tili- ja toimintakausi on kalenterivuosi.

  Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle.

  Tilinpäätöksen teosta vastaa rahastonhoitaja.

 9. Yhdistyksen kokoukset

  Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä tammi-toukokuussa.

  Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

  Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä, kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä yksi ääni. Kannattavalla jäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus.

  Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

 10. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

  Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle aikaisintaan kuukautta, viimeistään viikkoa ennen kokousta, tiedottamalla kokouksesta jäsenille kirjallisesti tai sähköpostilla niille jäsenille, joilla on sähköpostiosoite.

 11. Varsinaiset kokoukset

  Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

  1. kokouksen avaus
  2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
  3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
  5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto
  6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
  7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet
  8. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
  9. valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat
  10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

  Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

 12. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkautuminen

  Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

  Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.